Sign In

 TNI - UuDaiDauTu

Hướng dẫn đầu tư
Ưu đãi đầu tư

​Chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam áp dụng tại các Khu công nghiệp ROX iPark​ thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các ưu đãi về thuế bao gồm miễn hoặc giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp và Thuế nhập khẩu.​​