Sign In

 TNI - DichVuMotCua

Hướng dẫn đầu tư
Dịch vụ một cửa

Ký MOU

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng)

Hoàn thiện giấy tờ pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp

Giấy đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đầu tư

Ký hợp đồng chính thức

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng 2)

Bàn giao đất

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng 3)

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xây lắp nhà xưởng, đi vào hoạt động

Ký MOU

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng)

Hoàn thiện giấy tờ pháp lý

Hỗ trợ doanh nghiệp

Giấy đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đầu tư

Ký hợp đồng chính thức

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng 2)

Bàn giao đất

(Thanh toán tiền thuê đất với cơ sở hạ tầng 3)

Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xây lắp nhà xưởng, đi vào hoạt động