Sign In

 TNI - TamNhinSuMenh

Về TNI

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

ROX iPark tự hào sở hữu hầu hết các khu công nghiệp hiện đại và tích hợp với vị trí nổi bật và điều kiện thuận lợi để tạo thuận lợi cho các công ty trong sản xuất và kinh doanh. Với định hướng trở thành một trong những nhà phát triển KCN mạnh nhất tại Việt Nam, ROX iPark đã xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các công ty trong nước và quốc tế, tạo doanh thu cho chính quyền địa phương và tạo việc làm ổn định cho lao động.

Giá trị cốt lõi

ROX iPark tự hào sở hữu hầu hết các khu công nghiệp hiện đại và tích hợp với vị trí nổi bật và điều kiện thuận lợi để tạo thuận lợi cho các công ty trong sản xuất và kinh doanh. Với định hướng trở thành một trong những nhà phát triển KCN mạnh nhất tại Việt Nam, ROX iPark đã xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn cho các công ty trong nước và quốc tế, tạo doanh thu cho chính quyền địa phương và tạo việc làm ổn định cho lao động.

Tầm nhìn

Cung cấp địa điểm đầu tư bền vững và tin cậy cho Khách hàng khi mở rộng đầu tư và vận hành tại Việt Nam. Cung cấp địa điểm đầu tư bền vững và tin cậy cho Khách hàng khi mở rộng đầu tư và vận hành tại Việt Nam.

Tầm nhìn

Cung cấp địa điểm đầu tư bền vững và tin cậy cho Khách hàng khi mở rộng đầu tư và vận hành tại Việt Nam. Cung cấp địa điểm đầu tư bền vững và tin cậy cho Khách hàng khi mở rộng đầu tư và vận hành tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn giải pháp tổng thể cho các Nhà đầu tư và đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp môi trường hỗ trợ, tạo ra cơ sở hạ tầng thống nhất và hiện đại, tiếp cận lao động lành nghề, khách hàng chủ chốt và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn giải pháp tổng thể cho các Nhà đầu tư và đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua việc cung cấp môi trường hỗ trợ, tạo ra cơ sở hạ tầng thống nhất và hiện đại, tiếp cận lao động lành nghề, khách hàng chủ chốt và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.